Specialità Siciliane

Dolci

Siciliano

Italiano

Buggì

Pi quattru pirsuni dispòniri a funtana 300 gr. di farina, juncennucci 2 ova, 25 gr. di burru, 75 gr. di zùccaru, un biccheri di vinu iancu, un cucchiarinu di levitu pi cosiduci e scòrcia di limuni 'rattata.

Travagghiari bonu in modu di furmari un panittu di pasta cchiuttostu fitta, e 'llargàrila a spissuri finu. Tagghiari câ tagghiarina strisci di du' cintìmitri di larghizza e longhi quantu basta pi fari un 'ruppu. Frìjri 'nta ògghiu 'bbunnanti e serviri dopu avìrili spurvirati cu zùccaru vanigliatu

Bugie

Per quattro persone disporre a fontana 300 gr. di farina, aggiungendovi 2 uova, 25 gr. di burro, 75 gr. di zucchero, un bicchiere di vino bianco, un cucchiaino di lievito per dolci e buccia di limone grattugiata.

Lavorare bene in modo da formare un panetto di pasta piuttosto consistente estenderla a spessore sottile. Tagliare con una rotellina strisce di due centimetri di larghezza e lunghe quanto basta per fare un nodo. Friggere in olio abbondante e servire dopo averle spolverate con zucchero vanigliato.

Dolci