Specialità Siciliane

Secondi Piatti

Siciliano

Italiano

Milinciani 'ncudduriati

Mettiri ffeddi di milinciani 'nta acqua e sali p'un quartu d'ura e poi frijrili.

Priparari 'nu 'mpastu di muddica cu àgghiu menta chiàppiri tritati e sali quantu basta, e 'nsuppatu d'ògghiu e d' acitu.

Mettiri 'na picca di 'mpastu supra d' ogni ffedda di milinciana e poi 'ncudduriàrili a una a una e mittìrili a disignu 'ntôn piattu di purtata.

Involtini di melanzane

Mettere fette di melanzane in acqua e sale per un quarto d'ora e poi friggerle.

Preparare un impasto di pan grattato con aglio menta capperi tritati e sale quanto basta, ed inzuppato di olio e di aceto.

Mettere un po' d'impasto su ogni fetta di melanzana e poi avvolgerle una per una e disporle a disegno in un piatto di portata.

Secondi Piatti